Archival Research

Van Dyck


‘The Raising of the Cross by Van Dyck’ (engraving) mentioned by Michiel Claphouwers (30 December 1643)

Abstract

The engraving of the panel painting ‘The Raising of the Cross by Van Dyck’ was mentioned by Michiel Claphouwers in his testimony of the 30th December 1643 about engravings by Scheltius Bolswert.

Place and date
Antwerp, 30-12-1643

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 2287, f° 217r-217v

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Dirk Ketgen (1643), N # 2287,
f° 217r-217v, 30-12-1643

Images: © FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen

Transcribed by Ingrid Moortgat

 

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 5, p 138.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 260.
  • As reference in the provenance of the panel painting “The Raising of the Cross”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘The Raising of the Cross by Van Dyck’ (engraving) mentioned by Michiel Claphouwers.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/the-raising-of-the-cross-by-van-dyck-engraving-mentioned-by-michiel-claphouwers-30-december-1643/ (accessed 16 June 2024)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 217r

Memorie van diversche groote platen
gesneden by Scheltius Bolswert
Ierst de communie van Onse Lieve
Vrouwe daeraf gedruckt dryehondert
drucken                                                                       300: –
Den noot Godts van Van Dyck gedruckt
dryhondert drucken                                                    300: –
De cruijsrechtinge van Van Dyck gedruckt
in twee reysen sessehondert drucken                        600: –
De Lieve Vrouwe met vogeltken
gedruckt vierhondert drucken                                    400: –
De lantschap metten wagen daeraff
gedruckt dryhondert drucken                         300: –
Een kersnacht daeraff gedruckt
dryhondert drucken                                                    300: –
Over de groote Lieve Vrouwe daer-
af gedruckt dryhondert drucken                                 300: –
Ick onderschreven Michiel Claphouwer, contsdrucker,
verclare ende certificere mits desen voor de
gerechte waerheyt, hoe dat Martinus van den Enden,
constvercooper, tot mynen huyse heeft doen drucken
de platen hiervoren gespecificeert, ende
hebbe daeraff gedruckt de quantiteyt van drucken
hierboven gespecificeert. Certificere totten dyen
dat ick deselve drucken ende platen wel kenne
ende alle zyn geweest principalen ende geene copyen.
T oirconden dese geteekent in Antwerpen desen xxxe
Decembris anno xvic dryenviertich
Item certificere mits desen dat ick oock hebbe
gedruckt vutten name van de voorseide Vanden Enden eene
plate gesneden van Cornelis Galle wesende de vier
doctoren geinventeert van Rubbens, waeraff ick
gedruckt hebbe de quantiteyt van vierhondert
drucken oock principalen ende geene copyen.
Alles gedruckt binnen s jaers soo dese als de
Voorgaende. T oirconden etc. Date als boven.

Michiel Claphouwers

me p[rese]nte
The. Ketgen, not[ari]s

The engraving of the panel painting ‘The Raising of the Cross by Van Dyck’ was mentioned by Michiel Claphouwers in his testimony of the 30th December 1643 about engravings by Scheltius Bolswert. Claphouwer used the plates to make prints commissioned by Martinus van den Enden and he states that the prints are originals and no copies.

The Raising of the Cross by Van Dyck printed
in two times six hundred prints                                  600: –


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 217v

Certificere ick onderschreven Dierick Ketgen,
openbaer notaris residerende t Antwerpen, hoe dat ick
heden date deser my vindende in huyse van Gillis
Henrixs, coopman alhier, hebbe gehoort dat Michiel
Claphouwer, constdrucker, verclaerde aen de voorseide
Gillis Henricx hoe dat Martinus ende Franciscus
van den Enden aen hem hadden verboden dat waert by aldyen
de voorseide Gillis Henricx hem quam aenspreken
omme te weten hoevele drucken [van, doorstreept] datter van eenige
platen gedruckt waren oft het anders dat hy hem
tselve nyet en soude verclaren [mede, doorstreept] ende laten hem
gaen sonder [aenspreken ende diergelijken, doorstreept] het te seggen
ende diergelyken. T oirconden etc. Desen 30e decembris 1643.

The. Ketgen, not[ari]s

The engraving of the panel painting ‘The Raising of the Cross by Van Dyck’ was mentioned by Michiel Claphouwers in his testimony of the 30th December 1643 about engravings by Scheltius Bolswert. Claphouwer used the plates to make prints commissioned by Martinus van den Enden and he states that the prints are originals and no copies.

The Raising of the Cross by Van Dyck printed
in two times six hundred prints                                  600: –