Archival Research

Jordaens


Jordaens’ declares to have been in Brussels because of a lawsuit (23 February 1644)

Abstract

Jordaens’ was recently three days in Brussels because of a lawsuit against Melchior Oostering, which caused a loss of income of twenty guilders a day.

Place and date
Antwerp, 23-02-1644

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notarial Archives, Notary H. Van Cantelbeck, N # 3397 [not foliated]

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 3397, [not foliated]

Transcribed by Piet Bakker

Publication history

Document described in:

  • J. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 828.
  • R.-A. d’Hulst, Nora De Poorter en Marc van Denven, cat. tent. Jacob Jordaens (1593-1678), (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen; Brussel 1993) p. 13.

How to cite: Bakker, Piet. “Jordaens’ declares to have been in Brussels because of a lawsuit.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/jordaens-declares-to-have-been-in-brussels-because-of-a-lawsuit-23-february-1644/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Unfoliated

Compareerde in properen persoone Mr. Jacques Jordaens constschilder alhier, mij notaris bekent, Bekende ende verclaerde bij gestrechten eede op UE in handen mijns notaris gedaen, dat hij affirmeert int gaen ende keeren hij tot Bruessel om te recommanderen d’expeditie vande procedure die hij affirment gehadt heeft voorde Rade van Brabant jegens Sr. Melchior Oisterlincx, coopman alhier, wt sijnen huijse geweest heeft den tijt van dry daegen, tot twintich gulden daechs, mits zijn constich schilderen, ende heeft den selven tijt geduerende vertheert ende verreijst vier guldens sestien stuivers daechs salvo justo, constituerende mits desen onwederroepelijck den procureur Sittaert, residerende tot Bruessel, om den voorschreven eet ende ziele van hem constituent daer des behoirt te vernijeuwen, sonder argelist, Aldus gedaen ten woonhuijse mijns notarij, Ter presentien van Henrick van Meir ende Andries Peeters Bogaerts beijder scrijvers inwoonders deser stadt als getuijgen hiertoe geroepen ende versocht,

[ondertekend] Jacques Jordaens

Mr. Jacques Jordaens, artist painter here, known by me notary, declares he affirms to have been in Brussels to recommand the evidence of the proceedings he had had before the Court of Brabant against Mr. Melchior Oisterlincx, merchant here, which took him three days, during which time he couldm’t paint, against twenty guilders a day, and had to pay four guilders sixteen stuivers a day salvo justo for living and traveling (…)

[signed] Jacques Jordaens