Archival Research

Van Dyck


‘Head of Old Man’ in the inventory of Isabella Willemijns (24 September 1680)

Abstract

Various paintings named ‘A (study for a) head by Van Dyck’ were mentioned in the inventory of decease of Isabella Willemijns, wife of Peter Van Lint, painter. She died on the 24th of May 1679.

Place and date
Antwerp, after 24-09-1680

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 2664, after 24-09-1680

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Gillis Moors (1680-1690), N # 2664,
after 24-09-1680

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Extract published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 11, p 28-29.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 91-92.
  • As reference in the provenance of the (paper on) panel paintings “Head of a Man”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’Head of Old Man’ in the inventory of Isabella Willemijns.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/head-of-old-man-in-the-inventory-of-isabella-willemijns/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

24-09-1680/ 1

Inventaris van alle ende iegelijke
de meubele goederen [in de marge, soo ruerende als onruerende], haeffelijke ende
erffelijke goederen achtergelaten
ende bevonden ten sterffhuijse
van wijlen Jo[ouffrouw]e Isabella Willemijns,
dewelcke op den vierentwintich-
sten meij anno 1679 deser werelt
os comen te overlijden in haeren woon-
huijse gestaen op de Meir alhier.
Achterlaetende ende geinstitueert
hebbende voor haere eenigen ende
universelen erffgen[aemen] S[eigneu]r Peeter Van
Lint haeren achtergelaren wed[uwenaa]r met
conditie dat comende denselven
tot weeder houwelijk (gelijk alsnu ge-
beurt is) hij sal verobligeert
wesen alsdan te vercoopen alle de
goederen ende veraffmaecken behoorlijken staet
ingevolge van dewelclen alsdan sal
veronligeert sijn te besetten de
tweederde paerten tot versekering
van Balthasar Van Lint, henne soone,
ofte bij sijnen gebreke tot versekerin-
ge desselffs achter te latene kinderen
welcken desen inventaris wort
gemaeckt door mij Gillis Moors,
openbaeren not[ari]s, soo by den secreten
raede als raede van Brabant
[in de marge, geadmitteert, t Antwerpen residerende,
ten versuecke ende overstaene van
Jo[ouffrouw]e Susanna Catharina Verhulst,
wettige huijsvr[ouw]e van de voorseide
Balthasar Van Lint, mitsg[ader]s ten ver-
suecke <ende overstaen, superscript> van Arnoldus Blanckaert
ende S[eigneu]r Nicolaes Thillemans als procu-
ratie hebbende van ditte Balthasar
Van Lint, naerluijt van deselve pro-
curatie op den vierentwintichsten
september 1680 voor den not[ari]s Leureijs
Willemsens present getuijgen
gepasseert ende dat tot con-
servatie van ieders gerechticheijt.


After the introduction the notary lists the cash in possession of Peter Van Lint and the goods found in the home of the painter.

Inventory of the goods of Isabella Willemijns, wife of Peter Van Lint, painter. She died on the 24th of May 1679 in her residence on the Meir and left behind one son: Balthazar Van Lint.

The widower inherits all possessions on condition that he sells everything if he contracts a second marriage. Two thirds of the revenues then have to be placed in safekeeping for their son. The inventory is made by the notary Gillis Moors at the request and in the presence of Susanna Catharina Verhulst, wife of Balthasar Van Lint and Arnoldus Blanckaert and Nicolaes Thillemans, authorized representatives of Balthasar Van Lint.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

24-09-1680/ 10

In this part of the inventory the paintings found ‘Op de groote caemer achter’ (in the big room at the back) are registered.


een schets Van Dijck tronie                 n° 121


slavetronie van Van Dijck                     n° 132
een St Joris tronie van denselven        n° 133


troniken van Van Dijck wit
ende swert                                               n° 135


 


a sketch Van Dyck (study for a) head                         n° 121


a (study for the) head of a slave by Van Dyck           n° 132
a (study for the) head of St Joris by the same           n° 133


a (study for a) little head by Van Dyck white
and black                                                                           n° 135


 


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

24-09-1680/ 11


noch een tronie van Van Dijck                                                            n° 148


een tronie van Van Dijck                                                                     n° 154


noch een tronie van Van Dijck                                                            n° 156


negen tronien van Van Dijck n°
158:159:160:161:162:163:164
165:166


 


another (study for a) head by Van Dyck               n° 148


a (study for a) head by Van Dyck                            n° 154


another (study for a) head by Van Dyck                n° 156


nine (studies for) heads by Van Dyck n°
158:159:160:161:162:163:164
165:16