Archival Research

Van Dyck


‘Three (studies for) heads’ a statement by Adriaan De Brouwer (12 February 1635)

Abstract

The panel paintings ‘Three (studies for) heads by Van Dyck’ were mentioned in a statement made by Adriaan De Brouwer, painter, on the 12th of February 1635.

Place and date
Antwerp, 12-02-1635

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 2279, f° 195

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Dirk Ketgen (1634-1635), N # 2279,
f° 195, 12-02-1635

Images: © FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 3, p 431.

Panel Paintings mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 366.
  • As reference in the provenance of the panel paintings “Grisailles for the Engravings of the Iconography”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘Three (studies for) heads’ a statement by Adriaan De Brouwer.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/three-studies-for-heads-a-statement-by-adriaan-de-brouwer-12-february-1635/  (accessed 5 October 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 195

Duodecima February 1635
Compareerde S[eigneu]r Adriaen de Brouwer, schilder,
my notario bekent. Ende bekende dat hy in
voldoeninge <ierst, superscript> van de somme van tweehondert vyven-
twintich gul[den] eens over drye vierendeel jaers
montcosten [in de marge: verschenen 26 january ierstleden] ende noch van de somme van
tweentseventich
g[u]l[den] eens over verschoten gelde maeckende tsamen
tweehondert sevenentnegentich g[u]l[den] eens, die hy
comparant schuldich is aen S[eigneu]r Pauwels du Pont,
plaetsnyder, denselven Pauwels du Pont overgegeven,
gecedeert ende getransporteert heeft, gaff over,
cedeerde ende transporteerde mits desen eerst
een stucxken schilderye wesende een bordeeltken
tgene hy tegenwoordelyck onder handen heeft ende tgene hy
voorts geloeft op te maecken. Item seker stucxken
van sotten Cleve, ende noch drye tronien op een
pineel geschildert van Van Dyck. Ende dat met
allen den rechte ende actie, reële personele micxte
ende andere die hy comparant daeraene hadde ende
houdende was ende bekende dat hy egeen recht
meer daeraene en behielt. Constituerende den
voorseiden Pauwels du Pont, procureur in eygene saecke,
omme met tgene voorseide alles te doen als met
zyn eygen goet ende gelyck hy comp[ara]nt voor date deser
vermocht te doen. Sonder argelist. Actum etc.
t Antwerpen p[rese]ntib[us] Anth[oo]n van der Does ende P[iete]r de Jode
als getuyghen.

Adriaen de Brouwer
The. Ketgen, not[ari]s

 

Statement made by Adriaan De Brouwer, painter, on the 12th of February 1635. He hands over several paintings, amongst which three (studies) of heads by Van Dyck, to Pauwels Du Pont, engraver, in exchange for food and borrowed money. The witnesses are Anthoon Van Der Does and Pieter de Jode.