Archival Research

Van Dyck


‘Marten Ryckaert after Van Dyck’ in the inventory of Jan Van Balen (1 April 1654)

Abstract

The panel painting ‘Marten Ryckaert after Van Dyck’ and a copy of the painting on canvas was mentioned in the inventory of decease of Jan Van Balen, painter, widower of Joanna Van Weerden. He died in March 1654.

Place and date
Antwerp, 01-04-1654

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 3402, 01-04-1654

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Hendrik Van Cantelbeck (1654-1656), N # 3402,
01-04-1654

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 7, p 31.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 346.
  • As reference in the provenance of the panel painting “Marten Ryckaert”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘Marten Ryckaert after Van Dyck’ in the inventory of Jan Van Balen.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/marten-ryckaert-after-van-dyck-in-the-inventory-of-jan-van-balen-1-april-1654/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

01-04-1654/ 1

Inventaris van allen de goeden, brieven, pampieren
ende munimenten achtergelaeten ende bevonden ten
sterffhuyse van wijlen m[eeste]r Jan Van Baele, const-
schilder was, wed[uwnaa]r was gebleven van wylen Jo[uffrouw]e
Joanna Van Weerden, van wiens goederen hy in
gemeynschappe is blijven sitten, gestaen achter
de Lammekensraem alhier, nu synde het
clooster van de paters discalces, die op den
meert anno 1654 deser weerelt is overleden naer-
laetende een hender beyden kindt genaempt
Peeterken van Baele, oudt ii jaeren. Gemaeckt
desen tegenwoordigen by my Henrick Van Cantel-
beck, openbaer not[ari]s, t Ant[wer]pen residerende, ten
versuecke van heer Augustyn Nys, pastoir van Rumpst
ende m[eeste]r Theodorus Van Thulden, oock constschilder,
beyde in den naam ende als rechterlyke momboiren
van de voorseiden weese, oock ten bysyne desselffs van
Thulden. Actum den eersten aprilis anno voorseid,
present m[eeste]r Henrick Van Cantelbeck ad[vocaa]t ende
Peeter Van Loon, oock constschilder, alhier
als getuyghen hiertoe versocht

 


After the introduction the notary lists the goods found in the home of the deceased.

Inventory of the goods of Jan Van Balen (Baele), painter, widower of Joanna Van Weerden. He died in March 1654 in his residence behind Lammekensraem, now the convent of the fathers Discalces. He left behind one son, Peter Van Baelen. The inventory is made by the notary Hendrik Van Cantelbeck by request of Father Augustijn Nys, priest in Rumst, and by request and in the presence of Theodorus Van Thulden, painter, guardians to the minor child. The witnesses are Hendrik Van Cantelbeck, lawyer, and Peter Van Loon, painter.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

01-04-1654/ 8

In this part of the inventory the paintings and drawings owned by the deceased are registered.


 

Nota: dat hiervoore een manspersoon Martinus Ryckaert
gemaeckt naer Van Dyck ende een stuck van visschen
ende vruchten, die beyde toebehoirende syn den voorseide
m[eeste]r Theodorus Van Thulden, soo hy verclaerde hier
voor                                   ___ memorie
Eenen copye van den voorseiden Martinus Ryckaert
op doeck in lyste

Note: that before this a (portrait of a) man Martinus Ryckaert
made after Van Dyck and a piece with fish
and fruits, both belonging to the above-mentioned
Theodorus Van Thulden, as he hereby declares
as a reminder
A copy of the above-mentioned Martinus Ryckaert
on canvas in a frame