Archival Research

Jordaens


Decoration of a triumphal arch by Jordaens and Cornelis de Vos (28 November 1721)

Abstract

Jordaens and Cornelis De Vos accept a commission by the city council to paint a triumphal arch, to be placed in the Huidevetterstraat. For this work they will receive 4200 guilders.

Place and date
Antwerp, 28-11-1634

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, Treasury Chamber, T # 1721, no. 3848

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, T # 1721, no. 3848

Transcribed by Piet Bakker

Publication history

The document is described in:

  • [P. Genard], ‘Intrede van den Prins-Kardinaal Ferdinand van Spanje te Antwerpen op 17 april 1635’, Antwerpsch Archievenblad, 1869, VI, pp. 410-411.
  • M. Rooses, Jordaens’ leven en werken, Amsterdam-Antwerp, 1906, p. 114.
  • J.R. Martin, The Decorations for the Pompa Introitus Ferdinandi (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, XVI) Brussels-London-New York, 1972, pp. 67-69, 73-76 (nr. 6), 87, 91-93 (nr. 14)
  • R.-A. d’Hulst, Nora De Poorter en Marc van Denven, cat. tent. Jacob Jordaens (1593-1678), (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen; Brussel 1993) p. 9.

How to cite: Bakker, Piet. “Decoration of a triumphal arch by Jordaens and Cornelis de Vos.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
http://jordaensvandyck.org/archive/decoration-of-a-triumphal-arch-by-jordaens-and-cornelis-de-vos-28-november-1721/ (accessed 16 June 2024)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

No. 3848/ 1

Sieurs Cornelis de Vos ende Jacques Jordaens beijde constschilders alhier (mij Notario bekent sijnde) ende bekenden ende verclaerden alsoo sij comparanten, opheden date deser, jegens de Heeren Tresoriers en Rentmeestere deser stadt, voorde somme van vier duijsent twee hondert guldenen eens, hebben aengenomen een arcke triumphael, die gestelt sal worden in de Huyvettersstrate alhier, wel ende constichlijcken te schilderen ende beschilderen, van binnen ende van buijten, onder ende boven ende van alle sijden naer den heijsch vanden wercke, met allen tgene dijen aengaet ende daeraff dependeert, volgende het model ende patroon daervan gemaeckt, Soo eest dat sij comparanten gesamenderhandt ende elck van hen een voor al als principael ende sonder divisie geloeft hebben ende geloven bij desen tvoorschreven werck bij hen aengenomen inder vuegen ende manieren alsboven wel ende volcomentlijcken te maken ende te volbrengen ten voorschreven prijse van vierduijsent ende twee hondert guldens ende dat tusschen dit ende den achtsten Januarij naestcomende sonder eenich wtstel, dilaij oft exceptie dies en sullen deselve egeen vercort mogen hebben bij den houtwercke, ende sullen allen de stellingen tot het schilderen noodich vander stadts wegen moet gemaect worden sonder henne coste, ende en sullen sij comparanten niet verbonden staen in eenich vergulden, verfoelien oft schrijven, noch oock de collommen met lijwaet te moeten bedecken, Tot onderhoudt van allen d welck voorschreven hebben sij comparanten verbonden soo et sua quaecunque ende dit elck van hun een voor al als principael ende sonder divisie alsvore, Renuntierende tot meeren verseckerheijt de voorschreven comparanten van allen exceptien ende behulpen van rechte brieven van relienemen

Cornelis de Vos and Jacques Jordaens, both artist painters from here (known by me notary) declared today to the Lords Treasurers and Stewards of this town, that they accepted to decorate, for a sum of four thousand and two hundred guilders, a triumphal arch, to be placed in the Huyvettersstrate. They will paint in an artful way, the arch as well on the inside as on the outside, below and above and on all sides naer den heijsch vanden wercke, following the model and pattern made for that purpose. So it is that they, together, and each for themselves, one for all, als principael and without division, promise to execute the aforementioned work they have accepted, in a way as mentioned above and to complete this work for the aforementioned price of four thousand and two hundred guilders and that they are obliged to complete the work before 8 January 1635 without any delay. (…)

[signed by] Cornelis de Vos [and] Jacques Jordaens


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

No. 3848/ 2

respijte, gratie ende hoedanige andere provisien die hen ofte elcken van hen hier tgens te stade ende bate soude mogen commen in eenige manieren, ende besondere de rechte seggende dat generale renuntiatie niet en valideert ten sij datter speciale voorgae, constituerende voorts de voorschreven comparanten midts desen onwederroepelijck …………tsamen ende elck

Int besondere omme in hennen naeme te compareren voorde heeren Borgemeesteren ende Schepenen deser stadt ende aldaer hem voorschreven te vernieuwen ende herkennen ende hen elcken van hen int onderhoudt van dijen ende van allen tgene daeraff dependeert te doen ende laten voluntaerlijcken condempueren op parate reele ende heerlijke expeditie, Gelovende tselve te houden voor goet ende van weerden tallen dagen, Sonder argelist, versoecken hier aff bij mij notaris (tgene voorschreven is wettelijck stipulerende) gemaect te worden een oft meer openbare instrumenten inder bester formen aldus gedaen ende gepasseert op de Tresoriers camer deser stadt Antwerpen ter presentien van Sr. Jan van Omele Greffier vande voorschreven Tresorie ende van Sr. Jan van Kessel ende Martinus Johannes de Bisthoven, Bouwmeester deser stadt als getuijgen,

+ ende voor de restitutie vande penninghen bij hen daerop tontfangen in gevalle van eenich manquement

 

[ondertekend] Cornelis de Vos [en] Jacques Jordaens

Cornelis de Vos and Jacques Jordaens, both artist painters from here (known by me notary) declared today to the Lords Treasurers and Stewards of this town, that they accepted to decorate, for a sum of four thousand and two hundred guilders, a triumphal arch, to be placed in the Huyvettersstrate. They will paint in an artful way, the arch as well on the inside as on the outside, below and above and on all sides naer den heijsch vanden wercke, following the model and pattern made for that purpose. So it is that they, together, and each for themselves, one for all, als principael and without division, promise to execute the aforementioned work they have accepted, in a way as mentioned above and to complete this work for the aforementioned price of four thousand and two hundred guilders and that they are obliged to complete the work before 8 January 1635 without any delay. (…)

[signed by] Cornelis de Vos [and] Jacques Jordaens