Archival Research

Van Dyck


‘Armida’ in the inventory of Alexander Voet (6/15 October 1689)

Abstract

The painting ‘Armida by Van Dyck’ was mentioned in the inventory of decease of Alexander Voet. He died on the 3th of October 1689.

Place and date
Antwerp, 6/15-10-1689

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 433, f° 82-103

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, notaris Gerard Casens (1681-1685), N # 432, f° 63-67, 12-07-1685

Images: © FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen

Retrieved and transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Extract published by:

  • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, 11, p 569.
  • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 22, p 68-72.
  • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 320-325.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 297.
  • As reference in the provenance of the panel painting “Rinaldo and Armida”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’Armida’ in the inventory of Alexander Voet.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/armida-in-the-inventory-of-alexander-voet/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 82r

1589
Inventaris van alle ende iegelijke
de goederen soo rurende als onrurende
achtergelaeten ende [bevonden, doorstreept] ende compete-
rende den sterffhuijse van wijlen S[eigneu]r Alex-
ander Voet, denwelcken op den derden deser
t sijnen woonhuijse gen[aem]t den grooten arent,
in St Jansstraet alhier gestaen, is comen
t overlijden, achterlaetende [in de marge: voor sijne geinstitueerde erffgenaemen] Catharina, Alexander,
Anna ende Susanna Voet voor de tochte
ende derselver kinderen voor de proprieteijt
mitsgaders Elisabeth Voet ende de kinderen
van Sara Voet, daer vader aff was Gaspar
Huijbrechts, oock voor de proprieteijt. Be-
schreven ende geinventarieert ten ver-
soecke ende overstaen van de voorseide erffge-
namen door mij Gerard Casens, openbaer
notaris binnen Antwerpen residerende,
desen sesden october 1689 ende dat
tot conservatie ende zonder preiuditie
van eenieders gerechticheijt. Ende is
soo ende gelijck als volght.


After the introduction the notary lists the goods found in the home of the deceased.

Inventory of the goods of Alexander Voet. He died on the 3th of October 1689 in his residence named Den Grooten Arent in St Jansstraet. His heirs Catharina, Alexander, Anna and Susanna Voet get the usufruct of the goods. Their children, Elisabeth Voet and the children of Sara Voet and Gaspar Huijbrechts acquire the ownership. The inventory is made by the notary Gaspar Casens by request and in the presence of the heirs and by request of Isabella Voet, executor. The witnesses are David and Peter Matthyssens.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 82v

Een stucxken wit en swert wesende
een Armida van Van Dijck, get[eeckent]: n°      9

A piece white and black being
an Armida by Van Dyck, signed n°      9