Archival Research

Van Dyck


‘Virgin and Child with St John the Baptist’ in a statement of W. Dieltens and J.C. De Witte (18 February 1690)

Abstrac

The panel painting ‘The Virgin and Child with St John the Baptist by Van Dyck’ was mentioned in a statement of Wouter Dieltens and Jan Carlo De Witte.

Place and date
Antwerp, 18-02-1690

 Archival reference:
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 3660, 18-02-1690

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Cornelis van den Broeck (1687-1693), N # 3660, 18-02-1690

Images: © FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 12, p 12.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 255.
  • As reference in the provenance of the panel painting “The Virgin and Child with St John the Baptist”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘Virgin and Child with St John the Baptist’ in a statement of W. Dieltens and J.C. De Witte.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/virgin-and-child-with-st-john-the-baptist-in-a-statement-of-w-dieltens-and-j-c-de-witte-18-february-1690/ (accessed 16 June 2024)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

18-02-1690/ 1

Anno xvic negentich
op den 18 ferbuary

Compareerde etc S[eigneu]r Wouter Dieltkens ter
eenre, ende S[eigneu]r Jan Carlo De Witte ter andere
sijde, beijde mij not[ari]s bekent, ende verclaerden
met malcanderen overcomen ende d’accort ge-
vallen te sijn dat het stuck schilderije van d’h[ee]r
Van Dijck, wesende een Mariebeldt, bij den
iersten comp[aran]t aen den tweeden comp[aran]t op den
xxen decembris 1688 vercocht volgens den contracte
ten selven daege daerover voor mij not[ari]s
gepasseert, sal sijn, blijven ende wederom ge-
nomen worden bij den voorn[oem]den iersten comp[aran]t
ende daertoe oock behouden de kasse bij den
tweeden comp[aran]t tot tselve gemaeckt. Welcken
tweeden comp[aran]t geobligeert wesen sal aen den
selven iersten comp[aran]t, oock in consideratie van
dien, op te leggen de somme van tweelff ponden
vlaems eens, idque binnen den tijt van drij ierst-
comende maenden. Binnen welcken tijt den
tweeden comparant oock sal moeten naer
hem nemen het stuck schilderije van Rubbens
ende De Vos bij het voorseide contracte vermelt ende
daer beneffens aen den iersten comp[aran]t contant
opleggen, restitueren ende voldoen de somme van
tweehondert tweentsestich gul[den]s thien stuij[ver]s
eens bij hem daeroppe deugdelijck van den-
selven genoten ende ontfangen als bij het voorseide con-
tract breeder is aengeroert. Andersints ende bij
gebreke van dien sal den iertsten comp[aran]t tselve
stuck soo tot verhael van het een als het ander
publicquelyck ende naer voorgaende wettige insi-
nuatie van acht dagen te voren <toegevoegd onderaan de tekst op volgende folio,
te doen aen den [iersten, doorstreept] tweeden comp[aran]t ofte wel in de
Swertsusterstraet ten huijse van Michiel Coeck,
Woonende in Breda> ter vrijdachsche
merckt mogen doen vercoopen, sonder eenige andere

Statement of Wouter Diltens and Jan Carlo De Witte on the 18th of February 1690 about a painting depicting Mary by Van Dyck. Diltens sold the painting to Jan Carlo De Witte on the 20th of December 1688. The handing over of the painting and the payment caused some difficulties. Diltens and De Witte settle by agreement in this document before the notary Cornelis van den Broeck.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

rechtsvoorderinge te moeten doen. Ende inge-
valle van courtresse deselve verhalen op den
tweeden comparant ende de meerdere weerde
affgetrocken alle oncosten, sal aen hem oock wor-
den goet gedaen, blijvende de geresene oncosten
van den processe tusschen partijden gecompenseert
tot onderhout van dwelck obligarunt hinc inde
se et sua. Actum ter presentie ende interventie
van heer Jan Ba[p]t[is]ta Anthoine, riddere, postmeester
etc, als getuygen.

Wouter Diltens
J Bap Anthonij                 Jan Carel de Witte

C. Vanden Broeck, not[ariu]s
18 february
A: 1690

Statement of Wouter Diltens and Jan Carlo De Witte on the 18th of February 1690 about a painting depicting Mary by Van Dyck. Diltens sold the painting to Jan Carlo De Witte on the 20th of December 1688. The handing over of the painting and the payment caused some difficulties. Diltens and De Witte settle by agreement in this document before the notary Cornelis van den Broeck.