Archival Research

Van Dyck


Notarial will Van Dyck (6 March 1628)

Abstract

Notarial will of Antonio Van Dyck made on the 6th of March 1628.

Place and date
Antwerp, 06-03-1628.

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 944, 06-03-1628.

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Lucas De Pieters (1626-1629), N # 944, 06-03-1628

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

 • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 3, p 91-92.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “Notarial will Van Dyck.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/notarial-will-van-dyck-6-march-1628/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-03-1628/ 1

In den naem ons lieffs Heeren Jesu Christi, onsen
salichmaeckers, amen. By desen tegenwordighen
openbaeren instrumentte van testamentte
sy condt ende kennelyck eenen iegelycken dat op den
sesten dach der maent van meert xvic jaer ende
achtentwintich comparerden voor mij, Lucas
de Pieters, openbaer notaris by den raide van
Brabant, totter exercitie van tselve officie
geadmitteert t Antwerpen residerende, ende den
getuijgen naergenompt, Anthoni van Dijck,
Franchois sone, daer moeder aff was Jo[ffrouw]e Marie
Cuijpers, ongehout wesende (mij notario bekent).
Wel te passe gaende ende staende met ons
op der aerden, syne memorie ende verstant
overal wel machtich wesende ende gebruijckende,
gelyck dat aen mij notario ende den naerge[noe]mde
getuygen claerelyck was blyckende. Dewelcke
aenmerckende ende overdenckende der mensche-
lycker natueren broosheijt ende cranckheijt,
als datter op deser aerden niet sekerder
en is als die doot ende niet onsekerder als
d ure derselver, heeft daeromme hy testateur
wel bedacht sijnde, ombedwongen ende
onverleijt van iemanden, maer met
synen vryen eygenen wille ende goeder deli-
beratien, alsoo hy verclaerden, gemaect,
geordonneert ende gesloeten, maect, ordonneert
ende sluyt midts dese syn testament
ende vuyttersten wille in der formen ende
manieren hiernaer volgende. Wederoepende
ierst ende doende te niette alle andere
vorgaende testamentten, codicillen,
maeckinghen ofte gieften [die men noempt
ter saecken van den doot oft emmers, doorstreept]

Notarial will of Antonio Van Dyck, son of Franchois and Marie Cuijpers, unmarried. He legates his possession to his sisters Susanna and Isabella van Dyck, beguines in the beguinage in Antwerp, on the express condition that they support Tanneken Van Rijen, his and his late father’s old maid, for as long as she lives. He also gives 6 guilders to the fabric of St Jacob and 24 guilders to the almoners for the poor. The will is made by the notary Lucas De Pieters on the 6th of March 1628.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-03-1628/ 2

by hem testateur voor datte dese eenichsints
gemaect, geslotten, gesprocken ofte gewilt tsy
met worden oft met geschriefte in wat
manieren tselve eenichsints soude mogen
wesen geschiet. Willende ende vuytterlyck
begeerende dat dit sijn tegenwordich
testament naer de afflijvicheyt van
hem altyt goet, vast, gestentich ende
van weerden gehouden worde ende blyve tsy
bij forme van testamentte, codicille,
maeckinghe ofte giefte die men noempt
ter saecken van de doot oft emmers
in alsulcker wijs ende formen als
iemants testament ende vuyttersten
wille alderbest ende vast stedegrijpen
mach naer de goedertieren geestelycke
ende weerelycke rechten, niettegenstaende
dat alle de solempniteyten die in den
rechte behooren te geschieden hier in desen
synen testamentte ende vuyttersten
wille niet al ofte volcommelyck onder-
houden ofte geobserveert en waeren.
Oock alle andere statuten, previllegien,
costumen ende usantien van de plaetsen ofte
steden daeronder syne goeden oft sterfhuys
gelegen ofte bevonden soude mogen worden
dese contrareerde. Hy testateur wilt
ende ordonneert deselve al doot, te
niette gedaen ende gederogeert te wesene,
dese dispositie alleene stadt grijpende.
In den iersten bevelt hy testateur syne
siele nu ende soo wanneer die by den
bevele Goidts vuyt synen sterfelycken
lichaeme sal commen te scheyden, God

Notarial will of Antonio Van Dyck, son of Franchois and Marie Cuijpers, unmarried. He legates his possession to his sisters Susanna and Isabella van Dyck, beguines in the beguinage in Antwerp, on the express condition that they support Tanneken Van Rijen, his and his late father’s old maid, for as long as she lives. He also gives 6 guilders to the fabric of St Jacob and 24 guilders to the almoners for the poor. The will is made by the notary Lucas De Pieters on the 6th of March 1628.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-03-1628/ 3

almachtich synen schepper, deur intercessie
van de heylighe Moeder Goidts ende
maeget Marie, ende alle goidtslieve
heijligen, ende syn doot lichaem der
gewijder aerden kisende syne sepulture
in de <choor van de> kercke van den bagynhove alhier.
Commende soo voorts totter dispositie
van syne tyttelycken goeden heeft hy testateur
gegeven, gelaeten ende gemaect aen de fabricque
van Sint-Jacobs alhier de somme
van ses guldens eens ende aen de armen
huysarmen, in handen van de almoesseniers
derselver, de somme van virentwintich gulden eens.
De voorgenompde testateur precederende
soo voorts totter dispositie van syne
resterende goeden, haeffelyck ende erffelyck,
schulden, actien ende credieten waer ende
tot wat plaetsen die gelegen syn ofte
bevonden sullen worden, alle deselve goeden
heeft hy testateur gegeven, gelaeten
ende gemaect, geeft, gunt, laet ende
maect midts <desen> aen Jouff[rouw]en Susanna
ende Isabella van Dijck, relisieusen [sic] op den
bagynhove alhier, omme alle deselve
goeden terstont naer de doot van hem
testateur by deselve ofte de lancxstlevende
van hen beijden aenveert, beseten, gebruyct
ende hennen vrijen wille daermede gedaen
te worden, sonder contradictie ofte tegen-
seggen van iemanden in eeniger manieren.
Op den last ende conditie nochtans dat
deselve syne susters schuldich ende

Notarial will of Antonio Van Dyck, son of Franchois and Marie Cuijpers, unmarried. He legates his possession to his sisters Susanna and Isabella van Dyck, beguines in the beguinage in Antwerp, on the express condition that they support Tanneken Van Rijen, his and his late father’s old maid, for as long as she lives. He also gives 6 guilders to the fabric of St Jacob and 24 guilders to the almoners for the poor. The will is made by the notary Lucas De Pieters on the 6th of March 1628.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-03-1628/ 4

gehouden sullen sijn by hen te aenveerden
ende te alimentteren van etten, drincken,
cleederen, Iynen ende wullen, Tanneken
van Rijen, de oude dinstmartte
van hem testatteur ende wylen synen
vader. Oft ingevalle deselve
ongelegen ware deselve te onderhouwen,
dat sy in plaetse van dien schuldich ende
gehouden sullen sijn aen deselve Tanneken
jaerelycx tot heur onderhout te geven ende
vuyt te reycken eenhondert guldens ‘t siaers
heur leven lanck gedurende ende niet
langer ingaende naer de doot van hem
testateur. Ofte als deselve ongelegen
ware deselve alimentatie te continueren
voorts by hem testateur weI expresselyck
begeert ende geordonneert dat de voorseide
syne susters schuldich ende gehouden sullen
sijn naer syne afflyvicheijt alle de
goeden by hem achter te laeten, te aenveerden
by schattinghe omme dat men daervuyt
de weerde van alle deselve goeden
soude moegen weten. Ende welcke
weerde hy testateur wilt ende begeert dat
naer de doot van de lancxstlevende van de
voorseide syne twee susters sal commen
ende devolueren voor de drye virendeelen
[op de, doorstreept] tot behoeff van de schamelen huysarmen
deser stadt in handen van de almoesseniers
derselver. Ende het resterende vierde paert
tot behoeff van den cloestere van Sinte-Michils
met conditie oft het gebeurde dat
voorseide Tanneken van Rijen als dan

Notarial will of Antonio Van Dyck, son of Franchois and Marie Cuijpers, unmarried. He legates his possession to his sisters Susanna and Isabella van Dyck, beguines in the beguinage in Antwerp, on the express condition that they support Tanneken Van Rijen, his and his late father’s old maid, for as long as she lives. He also gives 6 guilders to the fabric of St Jacob and 24 guilders to the almoners for the poor. The will is made by the notary Lucas De Pieters on the 6th of March 1628.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-03-1628/ 5

noch in t leven waere dat deselve
pro ratte van henne gedeeltten sullen
schuldich sijn aen deselve Tanneken jaerelyckx
vuyt te reycken tot heur onderhout een
hondert guldens tsiaers heur leven lanck
gedurende. Des sullen deselve syne susters
van sijns testateurs goeden hebben ende
genietten het gebruijck van deselve
goeden naer hen beliefte, sonder daervan te
[te ver, doorstreept]mogen [te, doorstreept] disponeren ende sonder
gehouden te syne eenighe versekeringhe
te derven doene deselve schamele
huysarmen in handen als voore ende die van de
voorseide Godtshuyse van Sinte-Michils daerinne
substituerende midts desen. Instituerende
voorts hy testateur de voorseide Jouff[rouwe]n
Susanna ende Isabella van Dijck, bagynen
op den bagynhove alhier, syne susters,
in alle de goeden by hem achter te laeten
op den last ende conditie voorseiden met
vollen rechte van institutien bij desen.
Dit verclaerde de voorseide testateur
te wesen syn testament ende vuyttersten
wille. Versueckende van mij notario
tgene voorseid is wettelyck stippulerende
gemaect te worden een ofte meer open-
baere instrumentten in der bester formen.
Dit is aldus geschiet binnen deser voorseiden
stadt ten daege, maent ende jaere voorseyt,
in presentie van Baltasar van Santvliet,
procureur, ende Peeter de Scyn, schryver, poortters deser
stadt als getuyghen.

B van Santvliet Antonio Van Dyck.

Peeter De Schijn als getuijge

Quod attestor                    De Pieters not[ari]s

Notarial will of Antonio Van Dyck, son of Franchois and Marie Cuijpers, unmarried. He legates his possession to his sisters Susanna and Isabella van Dyck, beguines in the beguinage in Antwerp, on the express condition that they support Tanneken Van Rijen, his and his late father’s old maid, for as long as she lives. He also gives 6 guilders to the fabric of St Jacob and 24 guilders to the almoners for the poor. The will is made by the notary Lucas De Pieters on the 6th of March 1628.