Archival Research

Jordaens


Jordaens represents two minor children of Catharina Nuyts (12 September 1633)

Abstract

Jacob Jordaens is mentioned as the representative of two minor children of Catharina Nuyts in a notarial deed regarding the division of an estate of a member of the family Dieterman

Place and date
Antwerp, 12-09-1633

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, Parish Registers, Baptisms Onze-Lieve-Vrouwekerk, N # 2422, fol. 251.

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notarial Archives, notary G. Le Rousseau, N # 2422, fol. 251.

Transcribed by Piet Bakker

Publication history

Document described in:

  • R.-A. d’Hulst, Nora De Poorter en Marc van Denven, cat. tent. Jacob Jordaens (1593-1678), (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen; Brussel 1993) p. 8.

How to cite: Bakker, Piet. “Jordaens represents two minor children of Catharina Nuyts.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/jordaens-represents-two-minor-children-of-catharina-nuyts-12-september-1633/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 251

Den 12de Septembris 1633

Compareerden Herman Dietermans Hans Dietermans sone, Sr. Adam Verjuijs, vuijtten name ende hem sterckmakende voor Franchijne Dietermans, des voorschreven Hermans sustere, die hij hierinne vervinck ende geloefde te vervane, hem daervore sterckmakende ende de rato caverende, voor d’een helft, ende Sr. Jacques Jordaens vuijtten name vanden twee kinderen van wijlen Catlijne Nuijts Jansdochtere was, daer moeder aff was Barbara Dietermans des voorschreven Hans sustere quos suscepit ende hem daervore sterckmakende ende derato caverende, voor d’andere helft, erfgenamen vande vaderlijcke sijde van wijlen Barbara Sconincx huijsvrouwe was van Hendrick Drughmans, Ende bekenden opgebeurt ende ontfangen te hebben van Jouffrouwe Sara Scholiers, weduwe van wijlen Sr. Jan van Lemens, betalende voor de voorschreven Henrick Druchmans, de somme van vijffhondert guldens eens, mits de welcke somme sijlieden hun hebben laten vuijtcoopen van alle ende ijegelijcke de goeden ende versterffenisse, hun bijde voorschreven wijlen Barbara Conincx achtergelaten, ende bekenden hun daermede vernoecht ende voldaen te sijn vande voorschreven versterffenisse, scheldende den voornoemde Hendrick Druchmans sijne goeden ende naecomelingen van alles tot alles claerlijck quijte, ende gelovende dat sij ter saecken van dijen niet meer en sullen worden aengesproken in rechte noch daerbuijten bij hun noch ijemanden anders van hunnen oft der voorschreven vervangene persoonen wegen, daervoer verbindende hun eijgene persoonen ende goeden ruerende ende onruerende present ende toecomende Actumante ten woonhuijse vande voorschreven Joffrouw de weduwe Lemens ter presentien van Jacques le Rousseau ende Arnout van Trille als getuijgen

ondertekend door:]
Herman Dietermans
Jacques Jordaens
Adam Veriuijs
G. le Rousseau notaris

September 12th, 1633

Present: Herman Dietermans, Hans Dieterman’s son, Sr. Adam Verjuijs, in the name of Franchijne Dietermans, sister of the aforementioned Herman, who is replaced by him, for one half, and Sr. Jacques Jordaens, in the name of the two children of the late Catlijne Nuijts Jan’s daughter, who is mother of Barbara Dietermans, sister of the aforementioned Hans quos suscepit, for the other half, heirs of father’s side of the late Barbara Sconincx, housewife of Hendrick Drughmans, admitted to having received of Mrs. Sara Scholiers, widow of the late Sr. Jan van Lemens, paying for the aforementioned Henrick Druchmans, the sum of five hundred guilders at once, for what amount they have compensated themselves with goods left behind by the aforementioned late Barbara Conincx, and indicated they were satisfied with it, and they remitted the aforementioned Hendrick Druchmans and his descendants all their debts, and promising that they will never again be accused of this matter, in law or otherwise, neither by them nor by anyone of the prescribed substitute persons, binding their own persons, and the good, movable and immovable, present and future, Actum ante at the home of the before mentioned Mrs. the widow Lemens in presence of Jacques le Rousseau and Arnout van Trille as witnesses

 

[signed by:]
Herman Dietermans
Jacques Jordaens
Adam Veriuijs
G. le Rousseau notary