Archival Research

Van Dyck


‘Christ after Van Dyck’ in the inventory of Susanna Willemssens (6 July 1657)

Abstract

The panel painting ‘The Saviour and the Twelve Apostles after Van Dyck’ was mentioned in the inventory of decease of Susanna Willemssens, widow of Jan Van Borm, secondhand dealer and silk trader. She died on the 6th of July 1657.

Place and date
Antwerp, 06-07-1657

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 1514, 06-07-1657

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Hendrik Fighé (1657), N # 1514, 06-07-1657

Retrieved and transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

 • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 7, p 395.

Extract published by:

 • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 21, p 429-433.
 • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 195-204.

Panel Painting mentioned in:

 • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 71.
 • As reference in the provenance of the panel painting “Christ and the Twelve Apostles”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘Christ after Van Dyck’ in the inventory of Susanna Willemssens .” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/christ-after-van-dyck-in-the-inventory-of-susanna-willemssens/ (accessed 5 October 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-07-1657/ 1

Inventaris van alle ende iegelycke de
goeden soo rurende als onrurende, haeffelycke
ende erffelycke midtsgaders vuytstaende
schulden, achtergelaten ende bevonden ten
sterffhuyse van wylen Jouffrouwe Susanna
Willemssens, weduwe was wylen S[eigneu]r Jan
Van Borm, in synen leven oudecleecooper
ende sydelaeckencooper was, die op den sesden
dach deser loopende maent july deser werelt
is overleden binnen haren woonhuyse genaempt
den Valck, gestaen op de Vrijdaechs merckt
alhier op den hoeck van de Valckstraet aldaer.
Den welcken wylen Jan Van Borm ende
de voorseide Jouffrouwe Susanna Willemssens,
syne huysvrouwe was, hebben tsamen
gemaeckt een testament dwelck op den
negensten aprilis xvic ende vijvenveertich
voor m[eeste]r Peeter Van Ceulen als
notaris alhier in presentie van getuyghen
is gepasseert daerby sy aen malcanderen
maecken alle ende iegelycke henne
naer te laeten goeden ende naer de doot
van den lancxstlevenden van hen beyden
dat de goederen souden gedeylt worden
in deser manieren te wetene den voorseiden
Jan Van Borm roept ende institueert
voor syne erffgenaemen Jouffrouwe
Elisabeth Van Borm, syne sustere <in de marge: weduwe wylen Isaacq de Vos] voor de
tocht ende Joannes de Vos, heuren eenighen
sone voor de proprieteyt ende erffelyckheyt
van een derde part in den helft wesende
syne goederen. Item Jouffrouwe
Agneete Van Borm, oock syne sustere,
Huyscrouwe was van Jacques Biermans,
oock voor de tocht ende heure wettige
kinderen voor de proprieteyt ende
erffelyckheyt van het tweede derde part.
In deselve helft, mitsgaders aen Jouffrouwe
Anna Van Borm, oock syne sustere,
huysvrouwe [was, doorstreept] van Joris Aertssen


After the introduction the notary lists the goods found in the home of the deceased.

Inventory of the goods of Susanna Willemssens, widow of Jan Van Borm, secondhand dealer and silk trader. She died on the 6th of July 1657 in her residence de Valck on the corner of the Vrijdagsmarkt and the Valckstraet. The notary Peeter van Ceulen made their will on the 9th of April 1645. The couple designated their brothers and sisters as heirs. Jan Van Borm’s three sisters Elisabeth (widow of Isaacq De Vos), Agneeta (deceased, wife of Jacques Biermans) and Anna (wife of Joris Aertsssens) and their children Joannes De Vos, Jan Biermans, Elisabeth Biermans (wife of Cornelis Sherlippens), Susanna Biermans and Catharina Biermans inherit half of the property. The heirs of the other part are the brother and the two sisters of the late Susanna Willemssens i.e. Guilliam Willemssens, Maria Willemssens (deceased, wife of Jeremias Cock) and Sara Willemssens (deceased, widow of Peeter Goossens) and their children Magdalena Cock (widow of Martinus Haccart, wife of Lucas Abrahamssen van Cappellen), Sara Cock (wife of Francisco Francken), Maria Cock (wife of Henrick Kints), Suzanna Cock (wife of Franchois Mens), Guilliam Goossens, Susanna Goossens (wife of Floris van Cottem).

The inventory is made by the notaries Henrick Fighé, Franchois Mens and Norbertus Van Mockenborch.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-07-1657/ 2

voor het resterende derde part van deselve
syne helft. Ende dat voorseide Jouffrouwe
Susanna Willemssens roept ende heeft
geinstitueert voor heure gerechte
erffgenaemen S[eigneu]r Guilliam Willemssens,
heuren broeder, voor een ierscht derde part
in de [onleesbaar, doorstreept] andere helft. Item de
kinderen van wylen Jouffrouwe Maria
Willemsen, oock heure sustere was, daer
vader aff is Jeremias Cocx, wesende
vier in getaele, met naeme Jouffrouwe
Magdalena Cock, eerst in houwelyck
geweest synde met Martinus Haccart
ende tegenwoordelyck getrouwt met
Lucas Abrahamssen van Cappellen.
Item Jouffrouwe Sara Cock, heure
sustere, in houwelyck hebbende S[eigneu]r
Francisco Franck. Item Jouffrouwe
Maria Cock, ook henne sustere, in
houwelyck hebbende S[eigneu]r Henrick Kints
ende Jouffrouwe Susanna Cock, oock
henne sustere, in houwelyck hebbende
m[eeste]r Franchois Mens, tsamen voor het
tweede derde part van de voorseide andere
helft. Mitsgaders Jouffrouwe Sara
Willemssens, weduwe wylen Peeter Goossens,
die tsedert overleden is, achterlatende
twee kinderne met naeme Guilliam
Goossens ende Jouffrouwe Susanna Goossens,
syne sustere, in houwelyck hebbende
Floris Van Cottem, alle bejaert synde,
voor het resterende derde part van de
voorseide andere helft. Alles naer breeder
vuytwysen van den voorseiden testamente
welcken desen inventaris by ons Henrick
Fighé, Franchois Mens ende Norbertus
Van Mockenborch, alle dry openbaere
notarisen by den raede van Brabant geadmit[teer]t,
t Antwerpen residerende, gemaeckt ende
beschreven is ten versuecke, overstaen
ende by wesen van de voorseide Jouffrouw

Inventory of the goods of Susanna Willemssens, widow of Jan Van Borm, secondhand dealer and silk trader. She died on the 6th of July 1657 in her residence de Valck on the corner of the Vrijdagsmarkt and the Valckstraet. The notary Peeter van Ceulen made their will on the 9th of April 1645. The couple designated their brothers and sisters as heirs. Jan Van Borm’s three sisters Elisabeth (widow of Isaacq De Vos), Agneeta (deceased, wife of Jacques Biermans) and Anna (wife of Joris Aertsssens) and their children Joannes De Vos, Jan Biermans, Elisabeth Biermans (wife of Cornelis Sherlippens), Susanna Biermans and Catharina Biermans inherit half of the property. The heirs of the other part are the brother and the two sisters of the late Susanna Willemssens i.e. Guilliam Willemssens, Maria Willemssens (deceased, wife of Jeremias Cock) and Sara Willemssens (deceased, widow of Peeter Goossens) and their children Magdalena Cock (widow of Martinus Haccart, wife of Lucas Abrahamssen van Cappellen), Sara Cock (wife of Francisco Francken), Maria Cock (wife of Henrick Kints), Suzanna Cock (wife of Franchois Mens), Guilliam Goossens, Susanna Goossens (wife of Floris van Cottem).

The inventory is made by the notaries Henrick Fighé, Franchois Mens and Norbertus Van Mockenborch.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-07-1657/ 3

Elisabeth Van Borm, weduwe wylen Isaacq
de Vos ende Joannes de Vos, heuren
sone. Item van Jan Biermans, constschilder,
Jacques sone, daer moeder aff was de voorseide
Jouffrouwe Agneete van Borm, bejaert
ende syne selffs synde soo hy verclaerde.
Item van Jo[uffrouw]e Elisabeth Biermans, syne
sustere, oock bejaert synde, ende van
Cornelis Sherlippens, heure manne.
Item van den voorseiden Jan Biermans, Joris
Aertssens ende Jan de Moor, al
tsamen momboiren van Susanna Biermans,
begyne op den begynhove tot Lier, out
tweentwintich jaren, ende van Catharina
Biermans, out vyfthien jaren. Item
van de voorseide Jouffrouwe Anna Van Borm
ende van den voorseiden Joris Aertssens,
haren manne. Item van den voorseiden
Guilliam Willemssens. Item van de voorseide
Jouffrouwe Sara Cock ende van den
voorseiden Francisco Franck, haren manne.
Item van de de voorseide Jouffrouwen Maria
ende Susanna Cock, midtsgaders
van den voorseiden Guilliam Goossens ende
van de voorseiden Susanna Goossens, syne sustere,
ende den voorseiden Floris van Coothem, heuren
manne ende begonst op den voorseiden
sesden dach der maent van july int
jaer ons heeren als men schreeff duysent
sessehondert ende sevenenvijftich


After the introduction the notary lists the goods found in the home of the deceased.

Inventory of the goods of Susanna Willemssens, widow of Jan Van Borm, secondhand dealer and silk trader. She died on the 6th of July 1657 in her residence de Valck on the corner of the Vrijdagsmarkt and the Valckstraet. The notary Peeter van Ceulen made their will on the 9th of April 1645. The couple designated their brothers and sisters as heirs. Jan Van Borm’s three sisters Elisabeth (widow of Isaacq De Vos), Agneeta (deceased, wife of Jacques Biermans) and Anna (wife of Joris Aertsssens) and their children Joannes De Vos, Jan Biermans, Elisabeth Biermans (wife of Cornelis Sherlippens), Susanna Biermans and Catharina Biermans inherit half of the property. The heirs of the other part are the brother and the two sisters of the late Susanna Willemssens i.e. Guilliam Willemssens, Maria Willemssens (deceased, wife of Jeremias Cock) and Sara Willemssens (deceased, widow of Peeter Goossens) and their children Magdalena Cock (widow of Martinus Haccart, wife of Lucas Abrahamssen van Cappellen), Sara Cock (wife of Francisco Francken), Maria Cock (wife of Henrick Kints), Suzanna Cock (wife of Franchois Mens), Guilliam Goossens, Susanna Goossens (wife of Floris van Cottem).

The inventory is made by the notaries Henrick Fighé, Franchois Mens and Norbertus Van Mockenborch.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

06-07-1657/ 82

In this part of the inventory the paintings found in the scullery (‘in t achterceuckentken’) are listed.


Eenen Salvator met twelff apostelen naer
Van Dyck op pineel

A Saviour with twelve apostles after
Van Dyck on panel